Oppsummering 2017-2018

Tidleg i 2017 kunngjorde regjeringa at ingen veg aust-vest skulle bli Hovudveg med stor H. Svaret på fleire års arbeid og krystallklare tilrådingar frå alle fagfolk om å satsa på E134, var «funksjonsdeling». Dette betyr essensielt sett å halda fram slik ein har gjort, å spreia midlane på dei ulike alternativa. Det er nedtur etter…

Continue reading →

Slåande kvalitetssikringsrapport

I september kom som kjent Statens vegvesen (SVV) sin KVU (konseptvalutgreiing) om Rv 7 etter Rv 52. No kjem ei ekstern kvalitetssikring som konkluderer nok ein gong for Rv 52, men der eksptertane også tek sterkt til orde for «arm til Bergen», sjølv om det eigentleg ikkje var det dei skulle utreda… I aust-vest-utgreiinga for…

Continue reading →

Aktuelt i haust

I løpet av hausten så har ymse ting skjedd som vi har rapportert på facebooksida, for dei som følgjer den. Herunder: Vegvesenet kunngjorde planar om å byggja ut den gunstige traséen forbi Rauland. Det kom stadig oppslag, innlegg og uttalar om støtte til «arm til Bergen». I november kom først Utvalet for miljø og samferdsle…

Continue reading →

SVV valde Rv 52 – igjen

Statens vegvesen har gjennomført KVU for å utreda nordleg trasé for aust-vest-sambandet. Nok ein gang har dei konkludert med at riksveg 52 over Hemsedal er det beste alternativet. Sjå oppslag hos NRK Sogn og Fjordane og Telemark, og leiarartikkel hos Haugesunds Avis. Medieoppslaga fokuserer stadig vekk på Hordalandsdiagonalen som «armen til Bergen», men vi har…

Continue reading →

Politiske vedtak, medieoppslag, NHO og Norsk Industri på banen

Det siste først: Eit bra oppslag i Sunnhordland om status for Sunnhordlandsdiagonalen: http://www.sunnhordland.no/artikkel/vind-i-segla-for-vegshyforkjemparane Hardt arbeid har betalt seg. No har fylkespartia i V, KrF, FrP, SP, AP, og Raudt vedteke krav om KVU for arm til Bergen no. Dei fleste nemner at ein må greia ut «alle alternativ», «båe alternativ», «både Sunnhordlandsdiagonalen og Hordalandsdiagonalen» eller tilsvarande. Høgre er…

Continue reading →

Debatt i media og politiske vedtak

Det er stadig fleire som ytrar seg i spørsmålet om arm til Bergen. Vi har tidlegare lenka til Vegforum Øst-Vest sine utspel, der dei gjev klar beskjed om at E134 må få ein arm til Bergen. Dei fekk svar frå to Høgre-politikarar, eit svar som var forvirrande, inkonsistent og unnvikande. Sverre Olav sendte inn eit…

Continue reading →

Kommentar til Jan Gravdal (og andre)

Jan Gravdal skriv på bloggen sin, gjeve att på skimtvis.net, om spelet kring aust-vest-sambandet, Hardangervidda mot Haukeli. Vi i Sunnhordlandsdiagonalen AS er einige med han i mest alt han skriv. Det viktigaste som er feil, er tala hans for netto samfunnsnytte. Gravdal hevdar +12 mrd. for Haukeli. Det rette er +26 mrd. når du får arm…

Continue reading →

Odda-ordførar Haug: fylkesutvalet vedtok også SHD!

Vi vil forsøka å oppdatera med linkar, informasjon og våre svar vedr. debatten om arm til Bergen, fylkesordføraren sin uttale m.v. Fylkesordføraren uttalte seg for Hemsedal, og fekk støtte av BT på leiarplass: Dette har utløyst mykje debatt dei siste dagane. Det vert peika på at uttalen (som er fylkesordføraren sitt personlege syn) er i strid med vedtak…

Continue reading →

Vestlandet treng E134 med arm til Bergen!

I sin pressekonferanse om aust-vest-sambandet 18. desember, kom som kjent regjeringa med ei overraskande kunngjering: E134 skal vera hovudveg aust-vest, men kanskje utan arm til Bergen. Vi må tilstå at vi vart litt satt ut av dette. Det vart tydelegvis mange andre òg. No utpå nyåret kjem fleire og fleire instansar og gjer det klart:…

Continue reading →