Fellesuttale frå kommunane

I dag blei ein viktig fellsuttale frå ordførarane i Kvinnherad, Stord og Tysnes kommunar i tillegg til pådrivarselskapa Sunnhordlandssambandet AS og Sunnhordlandsdiagonalen AS oversendt sentrale personar i Statens Vegvesen som arbeider med E39 og reguleringsplanen for E39 Ådland-Svegatjørn. Det er svært viktig for kortast mogleg reisetid mellom kommunane at krysset på nye E39 på Tysnes…

Continue reading →

KVU for arm – endeleg

Arm til Bergen

Endeleg har Stortinget vedteke å utarbeida KVU (konseptvalutgreiing) for arm E134 til Bergen! Arbeidet skal i følge samferdsleminister Knut Arild Hareide starta umiddelbart, men at det er viktig å bruka den tida som er naudsynt i arbeidet på ein slik KVU. Då vil utgreiinga vera klar i god tid før neste rullering av NTP om…

Continue reading →

Mulighetsstudie frå Multiconsult

Dei tre kommunane, Kvinnherad og Tysnes, gjekk saman om å bestilla ein studie frå Multiconsult av om Sunnfast-brua kunne realiserast og kva den ville kosta. Dette resulterte i denne rapporten i september. Den stadfestar at brua kan byggast, for ca. 7 mrd kroner. Les meir i Kvinnheringen: https://www.kvinnheringen.no/sunnfast-rapport-klar-kan-koma-til-a-kosta-230-kroner-i-bompengar/s/5-27-233472 https://www.kvinnheringen.no/slik-er-reaksjonane-pa-million-rapporten-det-er-no-kampen-begynner/s/5-27-234587

Continue reading →

Sørleg kryssing og samarbeid om Sunnfast

Mykje har skjedd når det gjeld spørsmålet om bru frå Kvinnherad til Tysnes og Stord. Som nemnd våren 2018 så gjekk vi i eit tettare samarbeid med Sunnhordlandssambandet AS, som lenge har jobbar for bru mellom Stord og Tysnes, med sørleg kryssing. Saman med dei lanserte vi prosjektet Sunnfast for bru Kvinnherad-Tysnes-Stord, og la vekk…

Continue reading →

Oppsummering 2017-2018

Tidleg i 2017 kunngjorde regjeringa at ingen veg aust-vest skulle bli Hovudveg med stor H. Svaret på fleire års arbeid og krystallklare tilrådingar frå alle fagfolk om å satsa på E134, var «funksjonsdeling». Dette betyr essensielt sett å halda fram slik ein har gjort, å spreia midlane på dei ulike alternativa. Det er nedtur etter…

Continue reading →

Slåande kvalitetssikringsrapport

I september kom som kjent Statens vegvesen (SVV) sin KVU (konseptvalutgreiing) om Rv 7 etter Rv 52. No kjem ei ekstern kvalitetssikring som konkluderer nok ein gong for Rv 52, men der eksptertane også tek sterkt til orde for «arm til Bergen», sjølv om det eigentleg ikkje var det dei skulle utreda… I aust-vest-utgreiinga for…

Continue reading →

Aktuelt i haust

I løpet av hausten så har ymse ting skjedd som vi har rapportert på facebooksida, for dei som følgjer den. Herunder: Vegvesenet kunngjorde planar om å byggja ut den gunstige traséen forbi Rauland. Det kom stadig oppslag, innlegg og uttalar om støtte til «arm til Bergen». I november kom først Utvalet for miljø og samferdsle…

Continue reading →

SVV valde Rv 52 – igjen

Statens vegvesen har gjennomført KVU for å utreda nordleg trasé for aust-vest-sambandet. Nok ein gang har dei konkludert med at riksveg 52 over Hemsedal er det beste alternativet. Sjå oppslag hos NRK Sogn og Fjordane og Telemark, og leiarartikkel hos Haugesunds Avis. Medieoppslaga fokuserer stadig vekk på Hordalandsdiagonalen som «armen til Bergen», men vi har…

Continue reading →

Politiske vedtak, medieoppslag, NHO og Norsk Industri på banen

Det siste først: Eit bra oppslag i Sunnhordland om status for Sunnhordlandsdiagonalen: http://www.sunnhordland.no/artikkel/vind-i-segla-for-vegshyforkjemparane Hardt arbeid har betalt seg. No har fylkespartia i V, KrF, FrP, SP, AP, og Raudt vedteke krav om KVU for arm til Bergen no. Dei fleste nemner at ein må greia ut «alle alternativ», «båe alternativ», «både Sunnhordlandsdiagonalen og Hordalandsdiagonalen» eller tilsvarande. Høgre er…

Continue reading →

Debatt i media og politiske vedtak

Det er stadig fleire som ytrar seg i spørsmålet om arm til Bergen. Vi har tidlegare lenka til Vegforum Øst-Vest sine utspel, der dei gjev klar beskjed om at E134 må få ein arm til Bergen. Dei fekk svar frå to Høgre-politikarar, eit svar som var forvirrande, inkonsistent og unnvikande. Sverre Olav sendte inn eit…

Continue reading →